Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
สโมสรสมาชิก

สโมสรสมาชิก

ข้อบังคับสมาคยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ใบสมัครสมาชิกสโมสร

รายละเอียดสมาชิกสโมสร

ใบขออนุญาติการใช้สถานที่

 

รายชื่อสโมสรสมาชิก สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

1.สโมสรโรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา

2.สโมสรพาวเวอร์แดนซ์

3.สโมสรจินตนา

4.สโมสรศูนย์ฝึกยิมนาสติกลีลาสตรีวิทยา-สิงห์

5.สโมสรโรงเรียนชาตศึกษา

6.สโมสรโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร

7.สโมสรกองทัพเรือ

8.สโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดสมุทรสาคร

9.สโมสรโรงเรียนเพชรอุษานาฏลีลา

10.สโมสรโรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน

11.สโมสรศูนย์ฝึกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย

12.สโมสรทหารอากาศ

13.สโมสรโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี

14.สโมสรศูนย์ฝึกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี

15.สโมสรโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ

16.สโมสรโรงเรียนวิชูทิศ

17.สโมสรปัญจพรยิม

18.สโมสรสื่อสารทหารเรือ

19.สโมสรโรงเรียนเบจมราชรังสฤษฎิ์

20.สโมสรศูนย์ฝึกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

21.สโมสร ศูนย์ฝึกยิมนาสติกและการเต้น (สพล.เชียงใหม่)

22.สโมสรโรงเรียนกีฬาราชดำเนิน

23.สโมสรยิมนาสติกเด็กเล็กกานจนาภิเศก

24.สโมสรยิมนาสติกเด็กเล็กสมุทรสาคร

25.สโมสรศรัสตรายิม

26.สโมสรยิมนาสติก นิตย์ ถิระกิจ อุบลราชธานี

27.สโมสรชมรมยิมนาสติก จ.อุบลราชธานี

28.สโมสรชอชบา

29.สโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดพัทลุง

30.สโมสรศูนย์ฝึกเยาวชนยิมนาสติก เทศบาลนครหาดใหญ่

31.สโมสร LIVESTRONG GYM ( ไลฟ์สตอง ยิม )

32.สโมสร P.K.Rhythmic Gym

33.สโมสร SG CLUB

34.สโมสรสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตจังหวัดชัยภูมิ

35.สโมสรชมรมยิมนาสติกโรงเรียนทัศนีย์

36.สโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดสุโขทัย

37.สโมสร S.R. ยิมนาสติกคลับ

38.สโมสรพรอำไพยิมส์

39.สโมสร ชมรมยิมนาสติกลีลาโรงเรียนวัดลานบุญ

40.สโมสร ศูนย์ฝึกยิมนาสติก จ.นนทบุรี

41.สโมสร เดอะเบสท์

42.สโมสร ชมรมยิมนาสติกจังหวัดสุพรรณบุรี

43.สโมสรนันทศิลป์

44.สโมสรชมรมยิมนาสติกจังหวัดกาญจนบุรี

45.สโมสร VARERI GYMNASTIC

46.สโมสร Samutsakhon Gym

47.สโมสร DUSIT MAETA GYM ( ดุสิตเมธายิมส์)

48.สโมสร ชมรมยิมนาสติกโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

49.สโมสร ประชินนุสรยิมส์

50.สโมสร สมฤดียิมส์

51.สโมสรธนบุรี

52.สโมสรสตาร์แดนซ์

53.สโมสรดาวรุ่งลีลาจูเลย์เม่ย์

54.สโมสร ยิมนาสติกโรงเรียนโนนเขื่องจงเจริญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2556