Select your Top Menu from wp menus
Breaking News
คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการดำเนินงานกีฬายิมนาสติกศิลป์ ชาย-หญิง

ระดับพื้นฐาน (Level)

ที่ปรึกษา

ดร. กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกฯ
นายศักดิ์สิทธิ์ สุวรรณษา อุปนายกฯ
ผศ. มานิตย์ หยูมาก อุปนายกฯ

คณะกรรมการ

ผศ. ดร. รัตนา ยอดหาญ ประธานโครงการฯ
นางสาวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณ รองประธานโครงการฯ
ผศ. ดร. อนุชิตร แท้สูงเนิน กรรมการ
ดร. ธิติพงษ์ สุขดี กรรมการ
ผศ. ดร. รำไพ ศูนย์จันทร์ กรรมการ
ดร.วนิชา ศรีตะปัญญะ กรรมการ
นาวาโท พรพงษ์ อิทธโยภาสกุล กรรมการ
นางพะเยาว์ ธนัญญากร กรรมการ
นางสาวภัณฑิรา อัสวะเมธียานนท์ กรรมการ
นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย กรรมการ
นายพีรพงษ์ อิทธสุภัค กรรมการ
จ่าเอก นพดล คุ้มพะเนียด กรรมการ
นางสาวชฎาภรณ์ ศิริไทย เลขานุการ
นางพีรดา วัฒายุ ผู้ช่วยเลขานุการ