Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วม การทดสอบออมสินยิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน (LEVEL ) ประจำปี 2564

สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ได้จัด การทดสอบออมสินยิมนาสติกศิลป์ ระดับพื้นฐาน (LEVEL )  ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 29 –  30 พฤศจิกายน 2564 ณ ศูนย์พัฒนากีฬายิมนาสติก Amornthep Gymnastics Clubs และผ่านระบบออนไลน์

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะกีฬายิมนาสติกสู่ความเป็นเลิศ ให้ผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจ ประเมินความก้าวหน้าของนักกีฬา ให้ผู้ฝึกสอนและผู้ที่สนใจใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการฝึกซ้อมที่เหมาะสม และนำผลการทดสอบใช้เป็นหลักฐาน ในการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักกีฬาของสมาคมฯ

จึงขอเชิญสโมสรสมาชิกส่งนักกีฬาเข้าร่วมการทดสอบดังกล่าว

รายละเอียดดังนี้

>>>ระเบียบการทดสอบ<<<

>>>ใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบ<<<

>>>เพลงประกอบ<<<

การสมัครเข้าร่วมการทดสอบ

ในระบบออนไลน์ : ส่งใบสมัคร ผังรูปถ่าย หลักฐานแสดงอายุนักกีฬา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2564 และชำระเงินค่าสมัครคนละ 200 บาท

ทดสอบจริง : ส่งใบสมัคร ผังรูปถ่าย หลักฐานแสดงอายุนักกีฬา ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน  2564 และชำระเงินค่าสมัครคนละ 300 บาท

สถานที่รับสมัคร ศูนย์ประสานงานสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เพชรเกษม81 เลขที่ 89 ถนนมาเจริญ แขวง/เขต หนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์  02-420-3036 หรือ

  • นางสาวผุสดี  ขันอ้าย  โทร. 08 6513 5045 Email : ngor_poot@hotmail.com
  • นางสาวนุชนารถ  มุสิกานนท์ โทร 08 1713 9497 E – mail: musikanont@gmail.com

ส่งคลิปการทดสอบ ได้ที่ E-mail : ngor_poot@hotmail.com , musikanont@gmail.com ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน  2564 เวลา 16.00 น. (ถ้าไม่ส่งตามกำหนดเวลาถือว่าสละสิทธิ์)

Related posts