• Home
  • ประวัติสมาคม

ประวัติสมาคม

admin

favicon

ประวัติสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2509 ประเทศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมการแข่งขันกีฬา SEAP Games ครั้งที่ 3 ณ สหภาพพม่า ซึ่งมีนักกีฬายิมนาสติกฝีมือดีเนื่องจากได้ไปฝึกที่ประเทศรัสเซียล่วงหน้าแล้วจึงได้เสนอที่ประชุมประเทศที่เป็นสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEAP Games ครั้งที่ 4 ที่ประเทศกัมพูชา ขอให้ช่วยกันสนับสนุนให้ประเทศกัมพูชาจัด การแข่งขันกีฬายิมนาสติกเพิ่มในกีฬา SEAP Games ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2510

ท่าน อ.กอง วิสุทธารมณ์ อธิบดีกรมพลศึกษาและเป็นกรรมการโอลิมปิคไทย ซึ่งได้เดินทางไปร่วมประชุมฯครั้งนั้นกลับมา ได้เรียก อ.ขวัญชัย เชาว์สุโข เข้าพบแล้วถามว่า”เล่นยิมฯได้หรือไม่” อ.ขวัญชัยซึ่งสอนวิชายิมนาสติกอยู่แล้วก็ตอบอ.กองไปว่า ”ได้ครับ” อ.กองเมื่อได้ยินดังนั้นจึงเล่าเรื่องที่ไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร์ให้ฟังแล้วได้มอบหมายให้ อ.ขวัญชัยไปดำเนินการจัดเตรียมนักกีฬาที่จะเข้าร่วมทำการแข่งขันและจัดตั้งสมาคมยิมนาสติกต่อไป

        ในการจัดตั้งสมาคมสมัยนั้นมีระเบียบเยอะแยะมากมายแต่หลักใหญ่มี 2 ข้อคือ

1. ต้องร่างระเบียบของสมาคมออกมาก่อน (เพื่อป้องกันการเป็นคอมมิวนิสต์)
2. ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

        ในการจัดตั้งสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยมีผู้เริ่มการ 3 ท่านคือ

1. อ. กอง วิสุทธารมณ์ (อธิบดีกรมพลศึกษา)
2. อ. ธนิต คงมนต์
3. อ.ขวัญชัย เชาว์สุโข ท่านได้ร่างระเบียบและรวบรวมเอกสารเสร็จปลายปี พ.ศ.2509

จึงนำไปยื่นขอจดทะเบียนที่กองวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ นายอภัย จันทวิมล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในสมัยนั้นได้ลงนามในใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมฯ หรือ องค์การ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2511 จากนั้น ต้องแนบใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การเพื่อนำไปขออนุญาตจดทะเบียนสมาคมที่ กอง 3 กรมตำรวจ ผู้บังคับการตำรวจ สันติบาลซึ่งเป็นนายทะเบียนได้ลงนามอนุญาตให้ตั้งสมาคม ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2511 ดังนั้นวันนี้ถือได้ว่า ”เป็นวันกำเนิดสมาคมยิมนาสติก แห่งประเทศไทย”

ทำเนียบนายกสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2511 – 2527         พลเอก เต็ม           หอมเศรษฐี
พ.ศ. 2527 – 2530        ดร.ชุมพล             พรประภา
พ.ศ. 2530 – 2534        นายบุญเกียรติ          โชติวัฒนา
พ.ศ. 2534 – 2536        นายอำนวย             บำรุงทอง
พ.ศ. 2536 – 2539        พลเรือเอก บุญปลอด     มะม่วงแก้ว
พ.ศ. 2539 – 2543        นายชัยรัตน์             คำนวณ
พ.ศ. 2543 – 2543        นายพูลสวัสดิ์            มูลศาตร์สาทร
พ.ศ. 2543 – 2545        ดร.พาชื่น              รอดโพธิ์ทอง
พ.ศ. 2545 – 2547        รศ.นพ.วิชัย            วณดุรงค์วรรณ
พ.ศ. 2547 – 2549        พลเอก ยุทธศักดิ์        ศศิประภา
พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน    นายสวัสดิ์                โสภะ

*********************************************************