สาระจากผู้รู้

คุณค่าและประโยชน์ของการเรียนยิมนาสติก

Picture2

ยิมนาสติกเด็กเล็กพัฒนาเด็กได้อย่างไร

การพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ตามธรรมชาติ มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ อยู่ในช่วง 1-6 ปี ฉะนั้นเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุดังกล่าวนี้ ควรได้รับการพัฒนาอย่างถูกวิธี ยิมนาสติกเป็นการออกกำลังกายที่ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ได้เหมาะสมเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของการทำงานในระบบกล้ามเนื้อและระบบประสาท ทำให้เด็กมีความฉลาดทางสติปัญญา

 

การเคลื่อนไหวแบบยิมนาสติกเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นการทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการเคลื่อนไหวในแนวราบดิ่งและหลายระนาบจะนำไปสู่การพัฒนา การเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ และยังส่งผลให้รูปร่าง บุคลิกภาพ เช่นการนั่ง การยืน การเดิน มีบุคลิกภาพที่สง่างาม รวมถึงการกล้าแสดงออก อีกทั้งเสียงเพลงในยิมนาสติกเด็กเล็กยังช่วยให้เยาวชนมีจิตใจที่อ่อนโยนไม่แข็งกระด้าง มีความเอื้ออาทร และร่วมมือซึ่งกันละกัน ซึ่งนำไปสู่ความฉลาดทางอารมณ์(EQ)ของเด็ก

 

ยิมนาสติกช่วยให้เด็กมีความคิดอย่างเป็นระบบ มีระเบียบวินัย มีสมาธิ กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก มีเป้าหมาย มีความพยายามและความรับผิดชอบ

Picture3

 

การเคลื่อนไหวของร่างกายมีความจำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็กกิจกรรม

การพัฒนาการของสมองได้รับอิทธิพลจากกลไกลการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ยิ่งสมองได้รับการกระตุ้นการทำงานด้านกลไกลที่มีต่อปฏิกิริยารับความรู้สึกและต่อสิ่งที่กระตุ้น ยิ่งทำให้สมองมีการพัฒนาการหน้าที่การทำงานอย่างมีระบบ เด็กได้รับการผลักดันในการค้นคว้าหาสถานการณ์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นในการพัฒนาการระบบการทำงานของสมองทั้งสิ่งแวดล้อมภายในละภายนอก ทำให้เด็กได้รับความท้าทายทางด้านร่างกายและจิตใจ ที่จะทำให้เกิดพัฒนาการ

Picture4
ความสามารถทางปัญญาและกลไกลการทำงานของเด็กมีความเกี่ยวข้องซึ่งกันละกันเด็กที่มีความรู้สึกว่าปลอดภัยในร่างกายของตนเองมักจะทำให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองมากกว่าเด็กที่ไม่มีการพัฒนาด้านกลไกลการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ความมั่นใจในตัวเองจะเป็นสิ่งโน้มน้าวไปสู่การพัฒนาการในทุก ๆ ด้านซึ่งเป็นผลในทางบวกในการเรียนรู้สถานการณ์ต่าง ๆ เด็กที่ได้รับการฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวและการละเล่นต่าง ๆ ก็จะเป็นผลทำให้เด็กมีความกระตือรือร้น มีสมาธิและความตั้งอกตั้งใจในการเรียนรู้ กิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านการรับรู้ของระบบประสาท
เกมและการละเล่นเป็นวิธีการที่ดีที่สุดที่บุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนก่อนปฐมวัยควรนำมาใช้ เพราะเกมและการละเล่นต่าง ๆ มีความหมายต่อการพัฒนาการได้การเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งควรมีการจัดไว้ในหลักสูตร

Picture7Picture5
ยิมนาสติกเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความพร้อมของร่างกาย เพราะการเคลื่อนไหวตามแบบฉบับของกีฬาประเภทนี้ เป็นการทำงานของกล้ามเนื้อมัดใหญ่เป็นหลักสำคัญ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อที่ได้รับการพัฒนาการมาก คือ กลุ่มกล้ามเนื้อแขน ไหล่ อก และท้อง

นอกจากนี้ ยิมนาสติกยังเป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจเมื่อมีการฝึกฝนมากๆ ก็จะได้รับประโยชน์ และผลที่ได้รับจากการฝึกฝนเป็นประจำนั้นก็คือ การพัฒนาสมรรถภาพทางด้านต่อไปนี้

1. สมรรถภาพทางร่างกาย

1.1 ความแข็งแรง ความแข็งแรงของขาในการกระโดดและสปริงข้อเท้า ความแข็งแรงของแขนในการผลักหรือดัน

1.2 ความเร็ว ในการวิ่งและความเร็วในการกระทำกิจกรรมต่าง ๆ

1.3 ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวของอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ความสามารถในการหลบหลีกและเปลี่ยนทิศทาง

1.4 ความสัมพันธ์ของประสาทและกล้ามเนื้อ สามารถบังคับให้อวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายทำงานได้ตามที่ต้องการ

1.5 การทรงตัว ส่งเสริมการทรงตัวที่ดีในกรณีเกิดการเสียหลักหรือพลาดพลั้งหกล้ม

1.6 ความอ่อนตัว

1.7 รู้จักการผ่อนแรง เพื่อระงับหรือผ่อนคลายการบาดเจ็บเมื่อเกิดการพลาดพลั้งจากการหกล้มหรือเสียหลักทั้งในการฝึกและในกิจกรรมของชีวิตประจำวัน

2. สมรรถภาพทางจิตใจ

2.1 มีความเชื่อมั่นในตนเอง

2.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและถูกต้อง

2.3 กล้าเล่นและกล้าทำในท่าที่ยาก ๆ

2.4 ความสามารถในการรวบรวมสมาธิของการเล่น

2.5 มีความอดทน ต่อตัวเองและผู้อื่น

2.6 ความมุ่งมั่นและเพียรพยายาม

2.7 รู้จักการวางแผนและมีเป้าหมาย

ข้อแนะนำหลักการการฝึกการออกกำลังกายในเด็กปฐมวัย

1.ผู้นำกิจกรรมควรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกลการทำงานของร่างกายและพัฒนาการของเด็ก ในแต่ละวัย

2.ควรจัดกิจกรรมให้มีความน่าสนใจ เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมรู้สึกสนุกสนาน

3.ให้เด็กมีส่วนร่วมในการเลือกกิจกรรมการละเล่นต่าง ๆ

4.การฝึกควรฝึกทีละขั้นตอน ไม่จัดกิจกรรมที่สลับซับซ้อนมากเกินไป

5.การจัดกิจกรรมควรใช้ดนตรีประกอบ และให้มีเนื้อหาเหมาะสบกับเด็ก

6.ผู้นำกิจกรรมควรใช้หลักจิตวิทยาในการสื่อสาร เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัย และมีอิสระ

7.ควรให้ความสนใจกับเด็กทุกคนอย่างทั่วถึง

8.ผู้นำกิจกรรมควรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

9.การจัดอุปกรณ์กรกีฬา และจัดสิ่งแวดล้อมภายในห้องควรสร้างแรงกระตุ้น แรงดึงดูดใจและควรคำนึงถึงความปลอดภัย

10.การประเมินผล ควรเป็นในรูปแบบของการสังเกตการณ์ และมีการบันทึกผลซึ่งควรทำหลังการฝึก นั่นหมายความว่าไม่ควรเป็นการทดสอบที่ทำให้เด็กเห็นชัดเจนว่านี่คือการทดสอบ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แบบฝึกทักษะยืดหยุ่นขั้นพื้นฐาน

admin

ตัวอย่างการประกอบท่าชุด เพื่อ CV และ SB ที่อุปกรณ์คานทรงตัว

admin

เรียนรู้กติกายิมนาสติกศิลป์ใหม่ปี 2017-2020

admin

ตอบคำถาม:กติกายิมนาสติกศิลป์ปี2017-2020

admin