คณะนักกีฬา

รายชื่อนักกีฬายิมนาสติกทีมชาติไทย

นักกีฬายิมนาสติกศิลป์ชาย   

นายราชวัตร  แก้วปัญญา
นายโรเบิร์ต ที เกรียงคำ
นายวีณา โชคเผ่าอำไพ
นายจามร พรหมณี
นายทิษณุพรรณ  วิเชียรประดิษฐ์
นายรัฐศาสตร์  กาณบูรณ์

นักกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง

นางสาวแพรวพราว  ดวงจันทร์
นางสาวกัญญารัตน์  สุภาษา
นางสาวกชกร  สุขุม
นางสาวฤทธิ์ฤดี  ขำศิริรัตน์
นางสาวฐิดาภรณ์  คันธะระ
นางสาวกัญญาณัฐ  บุญเทิง

นักกีฬายิมนาสติกลีลา

นางสาวอัญญาวรินทร์  ศุภธีรเลิศ
นางสาวปัญจรัตน์  ประวัติโยธิน

นักกีฬายิมนาสติกลีลากรุ๊ป

นางสาวภัทรธิดา  รัตนเสถียร
นางสาวพศิกา  เจษฎาลักษณ์
นางสาวอิริยา  รุ่งเรือง
นางสาววลีพร  แตงมณี
นางสาวพรชนิตว์  จันทาบุตร
นางสาวสปันนา  ปิยแสงเจริญ

นักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก

1.นายณัฐวุฒิ       พิมพา      2.นางสาวรอยพิมพ์ งามพีระพงศ์

 

นักกีฬาแต่ละสโมสรที่ขึ้นขึ้นทะเบียน 

ยิมนาสติกศิลป์ชาย

เลขที่ ชื่อ สกุล สังกัดสโมสร วันขึ้นทะเบียน
M001/55 ด.ช. พงษ์พัฒน์ พร้อมมูล โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
M002/55 นาย ณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
M003/55 ด.ช. เจษฎา ระมั่น โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
M004/55 นาย อนุชา พรศิริจรรยา โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
M005/55 นาย ณัฐวัฒน์ ละม้ายวรรณ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
M006/55 นาย พรชัย ธรรมสังวาลย์ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M007/55 ด.ช. ณัฐพล แสนอุ่น ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M008/55 ด.ช. ฑิฆัมพร สุรินทรทะ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M009/55 ด.ช. กรวิชญ์ ธรรมสังวาลย์ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M010/55 ด.ช. ชัชวาล รอดอนันต์ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M011/55 ด.ช. พชร เกษมุติ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M012/55 นาย ณัฐวัตร โพธิ์ฉัตร ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M013/55 นาย ชิรกรณ์ สุรินทรทะ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
M014/55 ด.ช. ปัณณธร บุญมี ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
M015/55 นาย คงสุ ศรีหาวงษ์ ราชนาวี 20-ก.ย.-55
M016/55 นาย อกฤศ กิตตินรนันท์ ราชนาวี 20-ก.ย.-55
M017/55 นาย วภู จันทร์สุวรรณ ราชนาวี 20-ก.ย.-55
M018/55 จ.ท. ราชวัตร แก้วปัญญา ทหารอากาศ 24-ก.ย.-55
M019/55 นาย วรนาถ แก้วปัญญา ทหารอากาศ 24-ก.ย.-55
M020/55 นาย รัฐศาสตร์ กาณบูรณ์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
M021/55 นาย วีนา โชคเผ่าอำไพ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M022/55 นาย นพดล ยิ้มเสมียน รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M023/55 นาย สกลวัฒน์ อยู่เจริญ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M024/55 นาย ธีรพงษ์ วงษ์กัณหา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M025/55 ด.ช. ณัฐติพงษ์ เอียดวงศ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M026/55 นาย ภาคภูมิ นวลจันทร์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M027/55 ด.ช. นัทธ์ชนัน สุวรรณวงศ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M028/55 นาย วรพจน์ พุทธิรังสิมากรณ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M029/55 ด.ช. สมภพ สวนดอกไม้ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M030/55 ด.ช. อนาวิน โพธิ์ทอง รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M031/55 ด.ช. วัชรพล พิมพิลา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M032/55 ด.ช. นวพัฒน์ ขาวสว่าง รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M033/55 ด.ช. รณฤทธิ หิรัญวดี รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M034/55 ด.ช. ภาสวิทย์ หละหรูน รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M035/55 ด.ช. ปุญญพัฒน์ บุญประถัมภ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M036/55 ด.ช. ภคภณ จรรยา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M037/55 ด.ช. วีรชน อินทร์อำนวย รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M038/55 ด.ช. ธนะโรจน์ ศุภพิทักษ์พงษ์ The Best 24-ก.ย.-55
M039/55 นาย ธีรวุฒิ สาระรัมย์ ทหารอากาศ 24-ก.ย.-55
M040/55 จ.ท. วัสพล มะสกล ทหารอากาศ 24-ก.ย.-55
M041/55 นาย กิตติพงษ์ อยู่ดี ทหารอากาศ 28-ก.ย.-55
M042/55 นาย ทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์ ยิมมาสเตอร์ 28-ก.ย.-55
M043/55 ด.ช. สหัสวรรษ จันทร์กล้า ศรัสตรายิมส์ 28-ก.ย.-55
M044/55 ด.ช. ณัฐถนิต มงคลสระ ศรัสตรายิมส์ 28-ก.ย.-55
M045/55 นาย จามร พรหมณี ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M046/55 ด.ช. พชรดล เดชพละ ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M047/55 นาย ธนศักดิ์ ชนะพาล ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M048/55 ด.ช. ศักย์ศรณ์ศิลป์ ประสานชาติ ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M049/55 ด.ช. อาทิตย์ เผยขุนทด ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M050/55 ด.ช. ธนภัทร ปลื้มชัย ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
M051/55 ด.ช. ไททัศน์ ชุมเรียง ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
M052/55 ด.ช. ปกป้อง ภวังสวัสดิ์ ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
M053/55 ด.ช. ทัพไท ชุมเรียง ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
M054/55 นาย อภิรัตน์ แก้วชินดวง สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
M055/55 ด.ช. วรเนศ กุลธวงศ์วัฒนา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M056/55 นาย สุริเยน จันทร์ดวง รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
M057/55 นาย ชุติพงศ์ เหมือดแก้ว ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M058/55 ด.ช.วงค์ตะวัน จันทร ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M059/55 ด.ช.นล พยายาม ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M060/55 ด.ช.สุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M061/55 ด.ช.วรรธนะสุข สุขภิมนตรี ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M062/55 ด.ช.อันดา จันทร ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M063/55 ด.ช.ก้องสุธี สุขภิมนตรี ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M064/55 นายเอกรัตน์ จันทร์กรุง ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M065/55 ด.ช.ธีราพัฒน์ อาณัฐฐ์พงศ์พันธ์ ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M066/55 ด.ช.ณรงค์ทอง สาระรัมย์ ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M067/55 ด.ช.สรวิศ บัวคง ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
M068/55 ด.ช.ชลทิฐ ทองเพชร ชมรมยิมนาสติกหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55

 

ยิมนาสติกศิลป์หญิง

เลขที่ ชื่อ สกุล สังกัดสโมสร วันขึ้นทะเบียน
W001/55 น.ส. ธัญญารัตน์ บุญมาใสย์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W002/55 ด.ญ. ฤทธิ์ฤดี ขำศิริรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W003/55 ด.ญ. จิรัสดา มุ่งมี โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W004/55 น.ส. ดวงกมล ทองห่อ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W005/55 น.ส. อังคณา บุญครอง โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W006/55 ด.ญ. กัญญาณัฐ บุญเทิง โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W007/55 ด.ญ. ฤทธิ์ฤทัย ขำศิริรัตน์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 18-ก.ย.-55
W008/55 ด.ญ. กมลวรรณ ปัญญาประทีป ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W009/55 ด.ญ. สุจินทร กาญจนากร ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W010/55 ด.ญ. ภัททิยา โอนวัง ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W011/55 น.ส. อาจารี แท่นทรัพย์ ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W012/55 น.ส. บุรากร ปัญญาประทีป ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W013/55 ด.ญ. อธิชา ปลื้มจิตร ทหารอากาศ 23-ก.ย.-55
W014/55 ด.ญ. ภาวินันท์ แสงมาศ The Best 23-ก.ย.-55
W015/55 ด.ญ. อุษณิษา ภัทรเจริญเวท ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
W016/55 ด.ญ. ภัทรวดี ภัทรเจริญเวท ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
W017/55 ด.ญ. สกุณา ผาสุก ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
W018/55 ด.ญ. พิมนภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์ The Best 24-ก.ย.-55
W019/55 น.ส. ลักษณาพร ทองอำไพ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W020/55 น.ส. ปิยฉัตร ศรีสว่าง รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W021/55 น.ส. แพรวพราว ดวงจันทร์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W022/55 ด.ญ. กัญญารัตน์ สุภาษา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W023/55 ด.ญ. ศิรกัญจน์ประภา ทองอำไพ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W024/55 ด.ญ. กชกร สุขุม รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W025/55 ด.ญ. รัตน ธัญญมาดา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W026/55 ด.ญ. สุนิสา สงสัย รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W027/55 ด.ญ. รัตนวรรณ ขุนทอง รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W028/55 ด.ญ. อภันตรี เมฆ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W029/55 ด.ญ. อุมาพร จิตรสุทธิญาณ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W030/55 ด.ญ. ณัฐรินี บุญญะริกพันธุ์ รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W031/55 ด.ญ. กวีรัตน์ อังสุวร รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
W032/55 ด.ญ. ภัทรียา บุญศรี ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W033/55 ด.ญ. ญาณิศา ฟักบาง ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W034/55 ด.ญ. ปุณยนุช พรหมสุคนธ์ ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W035/55 ด.ญ. ศตญาวี ประสานชาติ ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W036/55 ด.ญ. ฐิดาภรณ์ คันธะระ ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W037/55 ด.ญ. พรนภัส พิมาลัย ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W038/55 ด.ญ. สุพัตรา กระทุ่มนอก ศูนย์พละศึกษาชัยภูมิ 28-ก.ย.-55
W039/55 ด.ญ. อมารัตน์ กระจ่างรัตน์ ไลฟ์สตรองยิมส์ 28-ก.ย.-55
W040/55 ด.ญ. เกื้อกูล ชุมเรียง ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W041/55 ด.ญ. ประพิณ บุญเชิด ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W042/55 ด.ญ. ปาริฉัตร ศิรินุพงศ์ ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W043/55 ด.ญ. สุนิชชา หนูดำ ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W044/55 ด.ญ. ปวิชญาดา ทรงอยู่ ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W045/55 ด.ญ. อภิสรา กล้าดง ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W046/55 ด.ญ. ฐิตินันท์ บัวแก้ว ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W047/55 ด.ญ. ภาวินี บัวแก้ว ยิมนาสติกจ.พัทลุง 28-ก.ย.-55
W048/55 ด.ญ. สิริภักฎี พันธุ์ภักดี สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W049/55 ด.ญ. ชาลิสา ทวีบุรุษ สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W050/55 ด.ญ. ฐิติชญา เซ็นกลาง สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W051/55 ด.ญ. พัทธราวลี พรพิชิตนาวี สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W052/55 ด.ญ. กุลจิรา หทัยทิพรัตน์ สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W053/55 ด.ญ. นัชชา พวงน้อย สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W054/55 ด.ญ. อรัญญา บุปผา สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W055/55 ด.ญ. จิริชยา สมสงวน สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W056/55 ด.ญ. พัทธ์ธีรา พรพิชิตนาวี สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W057/55 ด.ญ. ณัฐติกานต์ คำแปง สมุทรสาครยิมส์ 28-ก.ย.-55
W058/55 ด.ญ. สิรินี บุญตา สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W059/55 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ บุญเกิด สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W060/55 น.ส. ธัญญรัตน์ คำดวง สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W061/55 ด.ญ. ชลิตา ชุนสิทธิ์ สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W062/55 น.ส. ญาณิศา คำดวง สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W063/55 ด.ญ. จรรยพร ประดิษฐ์ สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W064/55 ด.ญ. ศศิวิมล เมืองพวน สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W065/55 ด.ญ. รมิตา คำดวง สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W066/55 น.ส. มณัญฌญา เซ็นกลาง สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W067/55 ด.ญ. รวิสรา ทวีบุรุษ สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W068/55 ด.ญ. ธวัลรัตน์ แซ่หุ่น สถาบันการพละสมุทรสาคร 28-ก.ย.-55
W069/55 ด.ญ.มนสิชา แซ่ลิ้ม ชมรมยิมนาสติกเทศบาลนครหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
W070/55 ด.ญ.บุษยรังสี สาระรัมย์ ชมรมยิมนาสติกเทศบาลนครหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
W071/55 ด.ญ.กนกวรรณ สงสัย ชมรมยิมนาสติกเทศบาลนครหาดใหญ่ 2-ต.ค.-55
W072/55 ด.ญ.มัทนพร แซ่ลิ้ม

 

ยิมนาสติกลีลา 

เลขที่ ชื่อ สกุล สังกัดสโมสร วันขึ้นทะเบียน
R001/55 น.ส. อัญญาวรินทร์ ศุภธีรเลิศ จินตนา 11-ก.ย.-55
R002/55 น.ส. ปัญจรัตน์ ประวัติโยธิน จินตนา 11-ก.ย.-55
R003/55 น.ส. พิมพ์วรรณ ทิพยโอสถ จินตนา 14-ก.ย.-55
R004/55 ด.ญ. ภัคนันท์ ผิวผ่อง จินตนา 14-ก.ย.-55
R005/55 ด.ญ. อภิสรา บุญช่วย โรงเรียนศึกษานารี 14-ก.ย.-55
R006/55 น.ส. ฐิติวรดา ชัยธีรภัทรพงศ์ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
R007/55 ด.ญ. กานต์พิชชา พัฒนศักดิ์ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
R008/55 ด.ญ. พิชามญฐ์ สิริสินรุ่งเรือง ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
R009/55 น.ส. ธาราทิพย์ ศรีดี ราชนาวี 14-ก.ย.-55
R010/55 ด.ญ. เบญจพร ลิ้มพานิชย์ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
R011/55 น.ส. สุธินี อ่อนมั่น ยิมมาสเตอร์ 15-ก.ย.-55
R012/55 ด.ญ. วลีพร แตงมณี โรงเรียนศึกษานารี 15-ก.ย.-55
R013/55 ด.ญ. ชุติมา ทองธนวัฒน์กุล สตาร์แดนซ์ 20-ก.ย.-55
R014/55 ด.ญ. กฤตติกา คงเมือง Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R015/55 ด.ญ. สุชญา วนัชสุนทร Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R016/55 ด.ญ. อรทัย แกล้ววิทย์กิจ Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R017/55 ด.ญ. บูชิตา จินต์ประเสริฐ Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R018/55 ด.ญ. ปริณดา ประไพวงษ์ Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R019/55 ด.ญ. ญาณิศา คำเนียม Vareli Gym 20-ก.ย.-55
R020/55 ด.ญ. สปันนา ปิยแสงเจริญ Power Dance 21-ก.ย.-55
R021/55 ด.ญ. ธชานันท์ สุขีลักษณ์ Power Dance 21-ก.ย.-55
R022/55 ด.ญ. ธันยธรณ์ มูลวัง Power Dance 21-ก.ย.-55
R023/55 ด.ญ. ธนธร จิตรุ่งสาคร Power Dance 21-ก.ย.-55
R024/55 ด.ญ. ณุตตรา จันทร์เที่ยง Power Dance 21-ก.ย.-55
R025/55 ด.ญ.ปทิราภา แสงจั่น เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R026/55 ด.ญ.ปุณิภา เปี่ยมถาวร เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R027/55 ด.ญ.ณัฐฐิรา ไชยคำ เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R028/55 ด.ญ.ธารีรัตน์ โสดานิล เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R029/55 ด.ญ.ลภัสรดา สุขะการผดุง เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R030/55 ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ สุขะการผดุง เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R031/55 ด.ญ.ณัชชา เรืองผกา เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R032/55 ด.ญ.พรนัชชา เรืองผกา เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R033/55 ด.ญ.ชณัญธร เนติขจร เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R034/55 ด.ญ.ทิมมิกา คัง เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R035/55 ด.ญ.นวินดา เตชะวณิช เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R036/55 ด.ญ.ปัณฑา อินนอก เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R037/55 ด.ญ.ชนิกานต์ คำวงษ์ เนวี่ยิม 2-ต.ค.-55
R038/55 ด.ญ.วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ นันทศิลป์ 2-ต.ค.-55
R039/55 ด.ญ. ชลาพรรณ ธีระวงษ์ไพโรจน์ Power Dance 20-ก.ย.-55
R040/55 ด.ญ. พิชญ์พรรณธร เชื้อเจ็ดตน P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R041/55 ด.ญ. นันท์นภัส แก้วก่า P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R042/55 ด.ญ. นาราภัทร เห็นการไกล P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R043/55 ด.ญ. ธีร์จุฑา เหลืองจันทรา P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R044/55 ด.ญ. วิพธู รัตนะมาลา P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R045/55 ด.ญ. ปุณยวีร์ วัชรโกมลพันธ์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R046/55 ด.ญ. ปัณณิกา เค้าสงวนศิลป์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R047/55 ด.ญ. ปัณฏฐา จันทรบุตร P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R048/55 ด.ญ. ทอหทัย ชูสวัสดิ์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R049/55 ด.ญ. มัชฌิมา ทาหนองบัว P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R050/55 ด.ญ. เทียรพัญสาล์ อินทจาร P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R051/55 ด.ญ. นีร สังข์ทอง P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R052/55 ด.ญ. อรรวินท์ เย็นอุทก P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R053/55 ด.ญ. กีรณา อังคณารัมย์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R054/55 ด.ญ. กชวรรณ ถิรางกูร P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R055/55 ด.ญ.ธนาวีย์ พุฒสุวรรณ์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R056/55 ด.ญ. พิชญาภรณ์ โกมินทร์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R057/55 ด.ญ. ฉัตรรัตน์ ศรีสวัสดิ์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R058/55 ด.ญ. ฐิตารีย์ จิราพัฒนพงศ์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R059/55 ด.ญ. รวิตา ภูมมี P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R060/55 ด.ญ. นวกานต์ วงศิวะโรจน์ P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R061/55 ด.ญ. ลักษิกา เกียรติถาวรชัย P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R062/55 ด.ญ. ชุฏิภัค จักรบวรมงคล P.K. Gym 5-ต.ค.-55
R063/55 น.ส. ศศิวิมล กกฝ้าย โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R064/55 ด.ญ. ศุภิสรา ชีวนันทพร โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R065/55 ด.ญ. สงกรานต์ มณีวงษ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R066/55 ด.ญ. กชกร สุดาวรรณศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R067/55 ด.ญ. กรกช สุดาวรรณศักดิ์ โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R068/55 ด.ญ. สิรินทรา สายมงคล โรงเรียนกีฬากรุงเทพ 5-ต.ค.-55
R069/55 ด.ญ. ปนัดดา เที่ยงธรรม ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R070/55 ด.ญ. ธัญชนก ค้าไม้ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R071/55 ด.ญ. จิตลดา ตั้งคุปตานนท์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R072/55 ด.ญ. กนกกุล สุรวณิชศิริ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R073/55 ด.ญ. บุญระวี สันติธำรงวิทย์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R074/55 ด.ญ. พงศ์พิมพร พงศ์สุวรรณ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R075/55 ด.ญ. พรรัชดา เจียมภักดี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R076/55 ด.ญ.ธัญญา เตชะไกรศรี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R077/55 ด.ญ. จิดาภา อินทรโชติ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R078/55 ด.ญ. ชลธิชากร จรรย์โกมล ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R079/55 ด.ญ. ณัฐิดา ไกรสีกาจ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R080/55 ด.ญ. ปภาวี สุดาวรรณศักดิ์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R081/55 ด.ญ. ธัญยพัทธ์ สังวรโยธิน ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R082/55 ด.ญ. อังคณา ศรีสุวรรณ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R083/55 ด.ญ. ณัฐกฤตา ธิบดี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R084/55 ด.ญ. จิติมา เสาวโค ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R085/55 ด.ญ. นภัสสร ตันฑเทอดธรรม ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R086/55 ด.ญ. อริสา ตันฑเทอดธรรม ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R087/55 Paulina Mykolaivna Kukharuk ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R088/55 ด.ญ. ชญาภรณ์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R089/55 ด.ญ. สุญาดา รุ่งลิขิตเจริญ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R090/55 ด.ญ. ธัญยธรณ์ สังวรโยธิน ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R091/55 ด.ญ. จิตรทิวา หมั่นพลศรี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R092/55 ด.ญ. พลอยชมพู นาคพงษ์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R093/55 ด.ญ. จิตตานันท์ พิจิตรคดีพล ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R094/55 ด.ญ. ชลธิดา พลภักดี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R095/55 ด.ญ. เสาวภาพ เถื่อนโต ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R096/55 ด.ญ. ณัฐธยาน์ ธิบดี ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R097/55 ด.ญ. กานต์พิชชา ทองจุล ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R098/55 ด.ญ. ณัฏฐณิชา อ่ำโพธิ์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R099/55 ด.ญ. สุพิชญา ทรงพันธุ์ ศรัสตรายิม 5-ต.ค.-55
R100/55 น.ส. ศศิวิมล อภัยนอก ราชนาวี 6-ต.ค.-55
R101/55 ด.ญ. ปสุตา ขันติวารี เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R102/55 ด.ญ. วลิษรา โลกภิบาล เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R103/55 ด.ญ. ปทิตตา ชุลีวัฒนกุล เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R104/55 ด.ญ. เจนจิรา หลักคำ ดาวรุ่งจูเลเม่ย์ 6-ต.ค.-55
R105/55 ด.ญ. กมลพร สุวรรณ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R106/55 ด.ญ. พรวลัย สุวรรณ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R107/55 ด.ญ. สาริศา ไตรรงค์จิตเหมาะ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R108/55 ด.ญ. นวินดา การ่อแก้ว เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R109/55 ด.ญ. คณิศร นามบุตร เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R110/55 ด.ญ. ภาวิสา วงษา เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R111/55 ด.ญ. ริญญารัตน์ พิมพ์พรหมมา เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R112/55 ด.ญ. ปุณยวีร์ โชคธนเสฏฐ์กุล เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R113/55 ด.ญ. วรรณ์ธร หลักคำ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R114/55 ด.ญ. มงคลรัตน์ เกาะสมบัติ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R115/55 ด.ญ. กชณ์กร ธนนรักษ์ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R116/55 ด.ญ. รชนก ตั้งมิตรประชา เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R117/55 ด.ญ. สุรางคณา สุวรรณกูฎ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R118/55 ด.ญ. มณินทร ภาวศุทร์ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R119/55 ด.ญ. วริษฐา ฤทธิ์น้ำคำ เอนเจิลอุบลราชธานี 6-ต.ค.-55
R120/55 ด.ญ. มิชชา ชนิตา มิลเลอร์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R121/55 ด.ญ. วิชิดา ตุลาผล นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R123/55 ด.ญ. ภัชรัฐ เนื่องจำนงค์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R124/55 ด.ญ. มสารัศม์ ภควัตศิตานนท์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R125/55 ด.ญ. ณัฐชา แก้วทิพยเนตร นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R126/55 ด.ญ. พิมพ์นภัส เจริญโชคเวชวงศ์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R127/55 ด.ญ. วรณัน แก้วทิพยเนตร นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R128/55 ด.ญ. วรนิษฐา มีทรัพย์อรุณ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R129/55 ด.ญ. ศิวากร แพทอง นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R130/55 ด.ญ. กชพรรณ เล็กคง นันทศิลป์ 24-ก.ย.-55
R131/55 ด.ญ. คุณัญญา ศิลปชัย นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R132/55 ด.ญ. ปรียดา จิตรจรูญ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R133/55 ด.ญ. ทิภนาถ วรรธนะศักดิ์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R134/55 ด.ญ. ณัฐณิชา โลนไทสง นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R135/55 ด.ญ. ชินัญญา ภูรีวัฒนะ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R136/55 ด.ญ. จิราพร พงษ์พันธ์ นันทศิลป์ 6-ต.ค.-55
R137/55 ด.ญ. ณัฏฐากร ขันแก้ว Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R138/55 ด.ญ. ณับกฤตา รวบรวม Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R139/55 ด.ญ. ชิดชนก อภิชาติบวรวงศ์ Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R140/55 ด.ญ. ณัฐปภัสร์ อินประมูล Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R141/55 ด.ญ. โยษิตา สุขสังค์ Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R142/55 ด.ญ. ล้านนา มามูล Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R143/55 ด.ญ. สิรินดา พันสถา Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R144/55 ด.ญ. สีน้ำ รักษ์ภู Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R145/55 ด.ญ. สุพิชญา แก้วสัก Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R146/55 ด.ญ. ณัฐวิภา ไวสืบข่าว Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R147/55 ด.ญ. ณิชาภัทร ทองศรี Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R148/55 ด.ญ. เตชินี เดชเถลิง Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R149/55 ด.ญ. มุฑิตา วรพล Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R150/55 ด.ญ. จิราพร บุญมี Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R151/55 ด.ญ. กันติชา สีจันทร์ Gym&Fitness 6-ต.ค.-55
R152/55 ด.ญ. พศิกา เจษฎาลักษณ์ โรงเรียนศึกษานารี 6-ต.ค.-55
R153/55 ด.ญ. ธวัลรัตน์ บุญยธรรมศิริ ชาตศึกษา 11-ต.ค.-55
R154/55 ด.ญ. นวรัตน์ จันทร์จิรางกูร ชาตศึกษา 11-ต.ค.-55
R155/55 ด.ญ. กมลภัทร สุดเต้ ชาตศึกษา 11-ต.ค.-55
R156/55 ด.ญ. วรวีร์ เอกภูธร ยิมมาสเตอร์ 11-ต.ค.-55
R157/55 ด.ญ. อุษารัตน์ ศรีติมงคล ยิมมาสเตอร์ 11-ต.ค.-55
R158/55 ด.ญ. เจณิสา ฤดีสิน ยิมมาสเตอร์ 11-ต.ค.-55
R159/55 ด.ญ. ศิริธิดา นาบุญรักษ์ จินตนา 11-ต.ค.-55
R160/55 ด.ญ. กรองแก้ว ประสมทอง จินตนา 11-ต.ค.-55
R161/55 ด.ญ. ภัทรธิดา รัตนเสถียร จินตนา 11-ต.ค.-55
R162/55 ด.ญ. พรชนิตว์ จันทาบุตร จินตนา 11-ต.ค.-55
R163/55 ด.ญ. อิริยา รุ่งเรือง จินตนา 11-ต.ค.-55
R164/55 ด.ญ. สุภัสสร วัชราภรณ์ สตาร์แดนซ์ 11-ต.ค.-55
R165/55 ด.ญ. มธุรดา ควรหา สตาร์แดนซ์ 11-ต.ค.-55
R166/55 ด.ญ. พิมพ์พัชร หัสรินทร์ พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R167/55 ด.ญ. พลอยสุรางค์ สีบัวน้อย พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R168/55 ด.ญ. ภรณ์นัชชา เจตธำรง พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R169/55 ด.ญ. วราภรณ์ ปลื้มประสิทธิ์ พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R170/55 ด.ญ. จิดาภา สุขทั้งวงษ์ พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R171/55 น.ส. สุชานาฏ สร้อยแสง พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R172/55 ด.ญ. เปรมญาณันตร์ ติรภาส พณิชยการราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R173/55 ด.ญ. ณิชา วงศ์บุญ โรงเรียนกีฬาราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R174/55 ด.ญ. นวพร ตุ้มฉิม โรงเรียนกีฬาราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R175/55 ด.ญ. อธิชา ขวัญคง โรงเรียนกีฬาราชดำเนิน 11-ต.ค.-55
R176/55 ด.ญ. ไอหมอก นีระพล โรงเรียนทัศนีย์ 11-ต.ค.-55
R177/55 ด.ญ. ทายานันท์ พงษ์ศิริ โรงเรียนทัศนีย์ 11-ต.ค.-55
R178/55 ด.ญ. ปัณฑิตา ทองสอง ดาวรุ่งจูเลเม่ย์ 11-ต.ค.-55
R179/55 ด.ญ. ศิริฤทัย เสนี ดาวรุ่งจูเลเม่ย์ 11-ต.ค.-55

 

ยิมนาสติก แอโรบิก 

เลขที่ ชื่อ สกุล สังกัดสโมสร วันขึ้นทะเบียน
A001/55 นาย ชนวิทย์ ทองดี จินตนา 11-ก.ย.-55
A002/55 ด.ญ. ปรางค์ทิพย์ ช่วงโชติ จินตนา 11-ก.ย.-55
A003/55 ด.ญ. ยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 14-ก.ย.-55
A004/55 ด.ญ. ไอรดา ปานท้าว ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 14-ก.ย.-55
A005/55 ด.ช. ธนวัฒน์ บุบผาชาติ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
A006/55 ด.ช. บุญญาณัช คัสกุล จินตนา 14-ก.ย.-55
A007/55 ด.ช. ธีรภัทร บุญเติม จินตนา 15-ก.ย.-55
A008/55 ด.ญ. กวินทิพย์ สว่างเนตร ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A009/55 ด.ช. ชนกพล เจียมสุขใจ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A010/55 ด.ญ. ธัญวรัตม์ สินชัย ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A011/55 ด.ญ. วริศรา นำโพธิ์เจริญพร ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A012/55 ด.ญ.ณัฐธินีย์ อินทร์หอม ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A013/55 ด.ญ. วรัญญา สุขไชยะ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A014/55 ด.ญ. พรรษา สีเรือง ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A015/55 ด.ญ. ดวงกมล สุภาพ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A016/55 ด.ญ. จันทิมา สำเนียงแจ่ม ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A017/55 ด.ช. ยุทธภูมิ สุขแสน ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A018/55 ด.ญ. กัญญาณัฐ ข่าต้น ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A019/55 ด.ญ. อังคนางค์ วนากระสานติ์สุข ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A020/55 ด.ญ. สลิลทิพย์ วันทอง ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A021/55 ด.ญ. ณิชกานต์ อักษร ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A022/55 ด.ญ. จิราวดี เหลืองอ่อน ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A023/55 ด.ญ. ธัญญาเรศ มีแก้ว ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A024/55 ด.ญ. อมิตา วาระดินันท์ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A025/55 ด.ญ. อินทิชา โม่งเป้า ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A026/55 ด.ญ. ศศินิภา โม่งเป้า ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A027/55 ด.ญ. สุชาดา ลำไย ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A028/55 ด.ญ. ปวริศา พันธุสุข ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A029/55 ด.ญ. เกศราภรณ์ มะลิซ้อน ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A030/55 ด.ญ. อรินญา วาระดินันท์ ชมรมยิมนาสติกจ. กาญจณบุรี 20-ก.ย.-55
A031/55 ด.ญ. สุมินตรา กาบิลพงษ์ จินตนา 20-ก.ย.-55
A032/55 นาย ธนวัฒน์ มานะกิตติ ราชนาวี 21-ก.ย.-55
A033/55 น.ส. จิดาภา ตาละอุปะละ ราชนาวี 23-ก.ย.-55
A034/55 น.ส. นัถฐากร ศรีหะรัญ ราชนาวี 23-ก.ย.-55
A035/55 นาย ณัฐวุฒิ พิมพา รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
A036/55 ด.ช. ศรายุทธ เห็นสังหาร รร.กีฬาจ.สุพรรณบุรี 24-ก.ย.-55
A037/55 ด.ญ. รุธิรดา ชุ่มเชิงรักษ์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A038/55 ด.ญ. ชญานิศ จู ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A039/55 ด.ญ. จิรัฐิติกาล อุ่นสนิท ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A040/55 ด.ญ. ญาณิศา เขียวณรงค์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A041/55 ด.ญ. ดารณี วรรณเวก ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A042/55 น.ส. หิรัญญา หาญวงศ์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A043/55 ด.ช. อานนท์ อานนทวิลาศ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A044/55 ด.ช. วรพล ภูชมชวน ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A045/55 ด.ญ. พิชชาภา กุลฉิม ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A046/55 ด.ญ. ณัฐชยา กาญจนพิพัฒน์กุล ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A047/55 ด.ญ. ชวิศา อินทกุล ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A048/55 ด.ช. พีระพงษ์ พจนะโกสีย์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A049/55 นาย พัชรพงษ์ พจนะโกสีย์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A050/55 น.ส. ชิติพัทธ์ สุนทรสารทูล จินตนา 24-ก.ย.-55
A051/55 ด.ญ. รักษิตา อุทปา Thotkhamchai Gym 24-ก.ย.-55
A052/55 ด.ญ. สุดารัตน์ บุญสร้าง Thotkhamchai Gym 24-ก.ย.-55
A053/55 ด.ญ. ณัฏฐณิชา ลีฬหะวัฒนะ สื่อสารทหารเรือ 24-ก.ย.-55
A054/55 ด.ช. ลีฬวัฒน์ ลีฬหะวัฒนะ สื่อสารทหารเรือ 24-ก.ย.-55
A055/55 ด.ญ. นิชาภัทร ธรรมวิทย์ ศูนย์พละศึกษาเชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A056/55 ด.ช. กฤษฎา สังหร่าย จินตนา 24-ก.ย.-55
A057/55 ด.ช. จีรศักดิ์ อภัยนอก สื่อสารทหารเรือ 24-ก.ย.-55
A058/55 ด.ญ. เมธาณี ยานารมย์ Thotkhamchai Gym 24-ก.ย.-55
A059/55 ด.ช. จิณพัด เหล่มประวัติ สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A060/55 ด.ญ. สุชานรี สุธรรม สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A061/55 ด.ช. จิตติพิชญ์ อุ่นสนิท สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A062/55 ด.ญ. เกศแก้ว เอี่ยมประชา สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A063/55 ด.ญ. จิดาภา สุขแก้ว สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A064/55 ด.ญ. ชื่นผกา นิยมพันธุ์ สมาคมกีฬาจ.เชียงใหม่ 24-ก.ย.-55
A065/55 นาย อาขุน จรัสสุทธิกมล ช่อชบา 28-ก.ย.-55
A066/55 นาย เอกคง จรัสสุทธิกมล ช่อชบา 28-ก.ย.-55
A067/55 นาย ชณณ สมจิตร ช่อชบา 28-ก.ย.-55
A068/55 ด.ช. เทพกฤษณะ ภูพวก นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55
A069/55 ด.ญ. สุทิตตา แสวงพันธ์ นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55
A070/55 ด.ญ. วีรยา จิตรจรูญ นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55
A071/55 ด.ญ. พิมพ์นารา ศักดิ์ดี นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55

 

ยิมนาสติก แทรมโพลีน

เลขที่ ชื่อ สกุล สังกัดสโมสร วันขึ้นทะเบียน
T001/55 นาย ศศิพงศ์ อุดมพรวิรัตน์ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
T002/55 น.ส. ปรางทิพย์ อุดมพรวิรัตน์ ยิมมาสเตอร์ 14-ก.ย.-55
T003/55 น.ส. อภิพร วงค์ษา ยิมมาสเตอร์ 15-ก.ย.-55
T004/55 น.ส. ธมลวรรณ จันต๊ะนาเขต จินตนา 15-ก.ย.-55
T005/55 ด.ช. เกียรติศักดิ์ ชอบสอาด จินตนา 23-ก.ย.-55
T006/55 ด.ญ. เปมิกา บุญมี ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T007/55 ด.ญ. กัญญาณัฐ โขมะนาม ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T008/55 ด.ญ. ตรีชฎา บรรณสาร ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T009/55 ด.ช. ธนกร ปันแก้ว ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T010/55 ด.ญ. ณิชา ภักดีวรการ ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T011/55 ด.ช. วิวิธวินท์ หิรัญอนันต์พงศ์ ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T012/55 ด.ญ. กรวินท์ อินทร์ประเสริฐ ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T013/55 ด.ช. ดนุพร ล้างภัย ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T014/55 ด.ช. ธนวิทย์ ปันแก้ว ยิมฯเบญจมราชรังสฤษิ์ 23-ก.ย.-55
T015/55 ด.ช. เตชทัต จันทร์โต นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55
T016/55 ด.ช. คู่บุญ รัตนนุสนธิ์ นันทศิลป์ 28-ก.ย.-55

 

ปฎิทินกิจกรรม

no event

แกลเลอรี

ผู้สนับสนุน