• Home
  • ข่าวสารสมาคม

หมวดหมู่: ข่าวสารสมาคม

ข่าวสารสมาคม

ประชุมผู้ปกครองนักกีฬายิมนาสติกศิลป์ และนักกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ในโครงการดาวรุ่ง

admin
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬ...
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกลีลาระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

admin
24 กันยายน 2563 นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ...
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

admin
15 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี...
ข่าวสารสมาคม

การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ ทบทวน ปรับปรับ แผนยุทธศาสตร์และเกณฑ์การประเมิน การบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานตามแนวทางการพัฒนากีฬาเป็นเลิศ (MODEL)

admin
3 ก.ย.63 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณเป็นผู้แท...
ข่าวสารสมาคม

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ

admin
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬ...