Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

โครงการ Olympic Solidarity “ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับกลาง” เป็นโครงการที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย

พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และอุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมโครงการ Olympic Solidarity “ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับกลาง” ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ณ ศูนย์กีฬายิมนาสติกเพชรเกษม 81

ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกหญิงภายในประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถจากวิทยากรทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อจะนำไปพัฒนาทั้งตนเองและนักกีฬาต่อไป.

ช่วยส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกหญิงภายในประเทศได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถจากวิทยากรทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อจะนำไปพัฒนาทั้งตนเองและนักกีฬาต่อไป..โดยการอบรมบรรยายโดย Mr.Yaroslav Basenko และ อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ

ด้านความความอ่อนตัว การทรงตัว การกระโดด การหมุนตัว ได้รับเกียรติจาก วิทยากรบรรยาย 2 ท่านคือ ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี และ อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ.

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬายิมนาสติกฯ เป็นประธานพิธีปิดการอบรมโครงการ Olympic Solidarity “ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์หญิง ระดับกลาง” พร้อมด้วย อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ประธานโครงการ ทำพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ฝึกสอนที่เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน

Related posts