Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

โครงการพ้ฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ(Sports Hero)

นาวาตรีศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมกีฬายิมนาสติก โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero )โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 – 31 สิงหาคม 2563
ณ ศูนย์ฝึกกีฬายิมนาสติก เพชรเกษม 81

รศ.ดร.วรรณชลี วิทยากรบรรยาย หัวข้อ ” 4 STEPS to help Sports Hero GROW”

อ.อัมพิกา นันท์บัญชา บรรยายจิตวิทยา หัวข้อ “สร้างเสริมศักยภาพ สำหรับนักกีฬายิมนาสติก”

ผศ.ถาวร กมุทศรี บรรยาย หัวข้อ การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกีฬายิมนาสติก

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี บรรยาย หัวข้อ กติกายิมนาสติกลีลา/ ผศ. มานิตย์ หยูมาก บรรยายกติกายิมนาสติกศิลป์ชาย/ อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ บรรยายกติกายิมนาสติกศิลป์หญิง

29 ส.ค 63 น.ส นันต์ภรณ์ สิทธิโก บรรยายในหัวข้อ ” การจัดโปรแกรมอาหารสำหรับนักกีฬายิมนาสติก ช่วงระหว่างฝึกซ้อม ก่อนแข่งขัน ระหว่างแข่งหลัง และหลังแข่งขัน”

การฝึกภาคปฎิบัติ แนะนำเทคนิคและแก้ไขท่าที่ยังไม่สมบูรณ์ตามกติกา โดยวิทยากร 4 ท่าน-ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี / ยิมลีลา-อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ และผู้ฝึกสอนชาวแม็กซิโก /ยิมนาสติกศิลป์หญิง-นาวาโทพรพงษ์ อิทธโยภาสกุล/ยิมศิลป์ชาย

30 ส.ค 63 การฝึกภาคปฎิบัติ การสร้างสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัว และความแข็งแรงโดย นายธีระชัย ประเสริฐศรี และ น.ส สุมาลี สุขขา

Related posts