Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ยิมฯไทยส่งวิทยากรให้ความรู้ผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกระดับ2

 

S__6611004

การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาระดับชาติ จากเงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เรื่องการพัฒนาผู้ฝึกสอน กีฬายิมนาสติก ระดับ 2 ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559 ที่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สนับสนุนโดย สถาบันการพลศึกษา ,ทิพยประกันภัย,ธนาคารออมสิน

29507

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอสามารถพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป รวมถึงการจัดระบบการฝึกกีฬายิมนาสติกให้เหมะสมกับวัย ตลอดจนการสร้างมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ให้สอดคล้องกับนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทย

29508

ทางสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ได้ส่งวิทยากรที่มากไปด้วยความรู้และความสามารถเข้าไปให้ความรู้ และจะเป็นการต่อยอดให้เกิดการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกในอนาคตอีกด้วย

 

29511

29515

29526

Related posts