Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์ปทท.

14721733_1829515627284686_6460594647070098837_n

 

ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันยิมนาสติกศิลป์และแอโรบิกชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้างสรรพสินค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา กรุงเทพฯ

ศูนย์ฝึกยิมนาสติก สพล.ชัยภูมิ
เด็กหญิงญาคีตา ประสานชาติ
เด็กหญิงภัทรียา บุญศรี
นางสาวฐิดาภรณ์ คันธะระ

โรงเรียนกีฬากรุงเทพ
นายเจษฎา ระมั่น
นายชิรกรณ์ สุรินทรทะ
นายทิษณุพรรณ วิเชียรประดิษฐ์
นายทิฆัมพร สุรินทรทะ
เด็กชายสกลวัฒน์ จันทร์กล้า
เด็กญิงบัณฑิตา พุทธรัตน์
เด็กชายวีรภัทร์ ช่วยโสม
เด็กชายพีรพุฒิพงศ์ สวนดอกไม้
เด็กชายสุภชีพ บ่าวเบ็ญหมัด
นางสาวกัญญาณัฐ บุญเทิง
เด็กหญิงธนนุช เทพกาญจนา
เด็กหญิงฤทธิ์ทัย ขำศิริรัตน์

ยิมนาสติก K.S.
เด็กหญิงณัฏฐากร ขันแก้ว
เด็กหญิงฟิตตรี้ เซะบากอ
เด็กหญิงธนัชชา กันทา
เด็กหญิงภคปัทม์ กองแสน
เด็กหญิงแอมเบอร์ เอเลนโฮบส์
เด็กชายสรกุล โภชนจันทร์
เด็กชายฟาโรส ลักษณาภิรมย์
เด็กชายพชรพล ขันแก้ว
เด็กหญิงฬิรปพา บุญเพ็ง
นางสาวนันทนัช อุจะรัตน

ชมรมยิมนาสติกพัทลุง
เด็กหญิงปาริฉัตร ศิรินุพงษ์
เด็กหญิงภาวินี บัวแก้ว
เด็กหญิงฐิตินันท์ บัวแก้ว
เด็กชายไททัศนน์ ชุมเรียง
เด็กหญิงประพิณ บุญเชิด
เด็กหญิงเกื้อกูล ชุมเรียง
เด็กหญิงพิชยาพัชร นาคเกลี้ยง
เด็กชายเขตต์ไท ชุมเรียง
เด็กชายวงศกร บุญเกิด
เด็กหญิงคธามาศ สงฤทธิ์
เด็กหญิงพิชยาพัชร นาคเกลี้ยง
เด็กหญิงคธามาศ สงฤทธิ์
เด็กหญิงฆฤณา ไชยบัณฑิต
นายปกป้อง ภวังสวัสดิ์

Thotkamchai Gym
เด็กหญิงปัญรส วัดทอง
เด็กหญิงชนิสรา ไตรธนาวัฒน์
เด็กหญิงพัฒน์นรี ลี้ฤทธิกุลชัย
เด็กหญิงชนันญา จันทราพรไพลิน

The Dream Gym
เด็กหญิงอารดา ทัพประดิษฐ
เด็กหญิงณัฐกานต์ วินทะไชย
เด็กหญิงเรณุกา ถนอมรอด
เด็กหญิงธนิดา ผลทรัพย์
เด็กหญิงปุณญิสา ปัญญากิจ
เด็กหญิงปรียาดา จิตรจรุญ
เด็กชายพสุธา ศิรธนาสวัสดิ์

THE BEST
เด็กหญิงอชิรญา คาวินวิทย์
เด็กหญิงชนัญธิดา หลุยชา ตันสมากุล
เด็กหญิงสวิตตา หิรัญกุลกิติ
เด็กหญิงลัลน์ลิต พุ่มพิพัฒน์
เด็กหญิงชลิดา ปัทมะเสวี
เด็กหญิงศศิณา โตษยานนท์
นางสาวทักษ์ญมน อรรถวานิช

Falcons Gymnastics Team
Hasumi Wakana
Reanchareonsuk Ninnin
Bertacca Erica
Rankine-Griffith Maia
Tantituvanont Jasmine

LIVESTRONG GYM
เด็กหญิงลวิตรา ลีลาสัมพันธ์
เด็กหญิงนีนา โรโซดา
เด็กหญิงขจารินทร์ ฮาจิฮาเอสฟาฮิน
เด็กหญิงมาร์ตา ช่อเกษม
เด็กหญิงอมารัตน์ กระจ่างรัตน์
Mr.Zachary Bernies Michaut
Mr.Eli Fielkon
เด็กหญิงรมธีรา ดำรงรภการ
เด็กชายนวพล วิเชียรศรี
เด็กชายพัฒน์พงษ์ พร้อมมูล
เด็กชายธรรมจักร แดงโสภา
เด็กชายรวิกร นิจถาวร

โรงเรียนนานาชาติ ISB
Keira Peters
Sophia Peters
Zoe Bentley
Liliana Menesi
Mckenna Vaughn
Molly Cohen
Rashiwan Ingkasampan
Sophia Dunn

ชมรมยิมนาสติก จ.สมุทรสาคร
เด็กชายสิทธิโชค พิมพ์ทอง
เด็กชายภูผา ชาติเชื้อ
เด็กชายณัทกฤป ธีรสาธร
เด็กชายปภังกร ชมโลก
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ป้อมน้อย
เด็กหญิงปราณปรียา บุญเรือง
เด็กหญิงนัชชา พวงน้อย

โรงเรียนปัญจพรวิทยา
เด็กหญิงกุลนิษฐ์ เอี่ยมสามโคก
เด็กหญิงปิยธิดา นนลือชา
เด็กชายนนทวัฒน์ เพชรนอก
เด็กชายปิยะภัทร วงศ์มี
เด็กชายวีรภาพ คำบุญ
เด็กชายณัชกมล ห้วยหงส์ทอง
เด็กชายคณัสนันท์ สวัสดิผล
เด็กหญิงปุญญิศา อำมินทร์

ชมรมยิมนาสติก จ.เชียงใหม่
เด็กชายตนุภัทร ท้าวแดนคำ
เด็กหญิงมาร์ตา นามรัตน์ เชลลอตติ
เด็กหญิงอธิฐาน เมฆายันต์
เด็กหญิงภัควลัญชญ์ ชัยชิต
นางสาวจิดาภา สุขแก้ว
นายพัชรพงษ์ พจนะโกสีย์
นายพีระพงษ์ พจนะโกสีย์
นางสาวชวิศา อินทกุล
เด็กหญิงอานนี่ เซะบากอ
เด็กหญิงณัฐปภัสร์ อินประมูล
เด็กหญิงนัทธ์ชนัน เหล่าอารยะ

ทหารอากาศ
เด็กชายทัมม ควรทรงธรรม
เด็กชายเจนิสัน อนันดา มัลลิส
เด็กชายจิตต์สมุทร จันทร์พร
เด็กชาย Anuv Dhariwal
นายอนุชา พรศิริจรรยา
นายณัฐวัตร ละม้ายวรรณ
นายณัฐวุฒิ ละม้ายวรรณ
จ.อ.วัชพล มะสะกล

ยิมมาสเตอร์
เด็กชายภาณุพงษ์ ถนอมบุญ
เด็กชายจิตผดุง ณ ทุ่งฝ่าย
เด็กชายปรเมษ ทองสอง
เด็กหญิงสีน้ำ รักษ์ภู
เด็กหญิงศศิวิมล เมืองพวน
เด็กหญิงพิมณภัทร์ ศุภพิทักษ์พงษ์
เด็กหญิงปรางทิพย์ ช่วงโชติ
เด็กหญิงเหรมญาณันตร์ ติรภาส

ศูนย์ฝึกและการเต้น สพล.เชียงใหม่

เด็กญิงรมย์ชลีย์ สิงหเนตร
เด็กหญิงลาพิมล ยารังษี
เด็กหญิงพลอย วงศ์สง่า เบคเกอร์
เด็กหญิงอัญมณี จันทร์สิริ
เด็กหญิงแองเจอลินา เคท เกริทเลอร์
เด็กชายธงชาติ มงคลทอง
เด็กชายอแลน เดลเว็กกิโคส
เด็กชายอธิภัทร สุวเสริม
เด็กชายวิศวยศ สาโรจน์
เด็กชายกันตภณ สารจำรัส
นายรัฐศาสตร์ กาณบูรณ์
นายเกริกเกียรติ ทาแกง

ไทยเคเนเดียน คอมมิวนิตี้ สปอร์ต
เด็กชายฟูกะ โนมูระ
เด็กชายอินไท จันทร์เจริญ
เด็กชายเจ้าพระยา นิลวรรณ
เด็กหญิงชญานิศ กิจนิจชีวะ
เด็กหญิงณัฐธัญ ตุลยธัญ
เด็กหญิงKadidja Djombana
เด็กหญิงสุภาพร รู้หลัก

โรงเรียนกีฬา จ.สุพรรณบุรี
เด็กหญิงฤชดา ตาสี
เด็กหญิงสุชาดา วรรณทอง
เด็กหญิงสุชาทิพย์ ใจประโชติ
เด็กหญิงนิวาริน จันทร์กรุง
เด็กหญิงสุภัทชา วรรณทอง
เด็กหญิงณภคปภา ไชยยงค์
เด็กหญิงธนวรรณ ชาติวรรณรัตน์
เด็กชายธนพนธ์ บุญขำ
เด็กชายธนภัทร พะยัติ
เด็กชายปุญญพัฒน์ บุญปถัมภ์
เด็กชายภาสวิชญ์ หละหรุน
นายอนาวิน โพธิ์ทอง
นายวีณา โชคเผ่าอำไพ
เด็กชายภคภณ จรรยา
เด็กชายอิทธิฤทธิ์ ขอศิริรัตน์
นายสมภพ สวนดอกไม้
นายนัทธ์ชนัน สุวรรณวงศ์
เด็กชายเจษฎากร รอดพลาย
เด็กชายธนภัทธ พะยัติ
นายวัชรพล พิมพิลา
นายณัฐติพงศ์ เอียดวงค์
นายวรเนศ กุลธวงศ์วัฒนา
เด็กหญิงวิราวรรณ ถาวร
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่หุ่น
นางสาวแพรพราว ดวงจันทร์
นางสาวธนวรรณ ชาติวรรณรัตน์
เด็กหญิงสุทธินันท์ ไพรวัลย์
เด็กชายชนกพล เจียมสุขใจ
เด็กหญิงณัฐรินีย์ อินทรหอม
เด็กหญิงสรารีย์ มิ่งมงคล
เด็กหญิงอุมาพร จิตรสุทธิญาณ
นางสาวภิญญาวีณ์ ภูวริไชยภัสร์
นางสาววราภรณ์ ต้มกลั่น
นางสาวรุ่งนภา ใจซื่อ
นางสาวปราถนา จันฮอบ
นางสาวไอรดา ปานท้าว

นันทศิลป์
เด็กหญิงกชพรรณ เล็กคง
เด็กหญิงทิพฏิญากร มีไชยโย
เด็กหญิงนันทิตา ชินธนกิจ
เด็กหญิงวรนิษฐา มีทรพัย์อรุณ
เด็กชายวัฒนา ถาวะโร
นางสาวสุทิดตา แสวงพันธ์
นางสาววิชิดา ตุลาผล
เด็กหญิงจอมขวัญ พ่วงไพโรจน์
เด็กหญิงพัฒน์สรณ์ แก้วทิพยเนตร

จินตนา
นายชนวิทย์ ทองดี

ศูนย์ฝึก สพล.สุโขทัย
นายณัฐวุฒิ พิมพา
นายจามร พรหมณี
นายปฏิพัทธ์ วันทาวงษ์
เด็กชายจิราวุฒิ เพิ้งจันทร์
เด็กหญิงศิริกัลยา มหาเรือนขวัญ
เด็กหญิงธนภรณ์ วิโรจน์สกุล
เด็กหญิงวรัทยา มหาเรือนขวัญ
เด็กหญิงปัณฑิตา ดวงเก้า
เด็กหญิงปรียาณัฐ จันทระ
เด็กหญิงกมุทพร ธินวล
เด็กหญิงฆรชนก ตั้งสุขสันต์

ยิมนาสติกกาญจนบุรี
เด็กหญิงสุพัฒธิดา ชูชาติ
เด็กหญิงอนุชิดา บุญมาก
เด็กหญิงอภิชญา แสนอุบล
เด็กหญิงภภัสสร สาลี
เด็กหญิงชาลิสา รุ่งคูหา
นางสาวยุพวัลย์ ภูษณะพงษ์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ ชูชาติ
เด็กหญิงจิราวดี เหลืองอ่อน
เด็กหญิงณัฐริดา วัดพ่วง
เด็กหญิงศศินิดา โม่งเป้า

The New Gym Club
เด็กหญิงชนัญญา มณีวิลัย
เด็กหญิงทิพย์ธารา สันติเพ็ชร
เด็กหญิงลิลลี่ ประทีป
เด็กหญิงนลินทิพย์ เจนแนท
เด็กหญิงกัลณรัตน์ ถีติปริวัตร์

โรงเรียนเบจมราชรังสฤษฎิ์
เด็กหญิงกรวินทร์ อินทร์ประเสริฐ
เด็กหญิงสุพชชา ท้วมละมูล
นางสาวกัญญาณัฐ โขมมะนาม
นางสาวตรีชฎา บรรณสาร

Bangkok Gymnastics Clup
เด็กหญิงพรรัชดา เจีนมภักดี
เมษสวรรค์ เทนรัตน์
เด็กหญิงบุญยวีร์ อุทัยสวง
เด็กหญิงเฌอ สื่อสุวรรณ
เด็กหญิงวิจิตรา สิทธินาวิน
เด็กหญิงปุณยนุช คุ้มดี

Related posts