Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

จัดอบรมผู้ฝึกสอนยิมส์ศิลป์ระดับกลางที่สพล.สุพรรณบุรี

 

31401

 

พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติก (ศิลป์) ระดับชาติ ระดับกลาง ระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2559 ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559

 

S__7446532

 

ได้รับเกียรติจาก ผศ.พิทยา บุญคงเสน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนาวาตรี ศรายุทธ พัฒนศักดิ์ นายกสมาคมฯ , ท่านทวนชัย มูลสว่าง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ , ว่าที่ร้อยตรี ดร.อานนท์ สำรวจการณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ,ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมฯ , คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรม

 

31403

โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 40 คน เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนให้มีความรู้ความสามารถและมีมาตรฐานเพียงพอสามารถพัฒนาสู่ระดับชาติและนานาชาติต่อไป รวมถึงยกระดับผู้ฝึกสอนใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนให้ผู้ฝึกสอนแต่ละสโมสรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และเทคนิคใหม่ๆ

 

31405

 

31402

 

31405

Related posts