คณะผู้ตัดสิน

คณะผู้ตัดสินในสังกัด สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ผู้ตัดสินยิมนาสติกศิลป์ชาย

นายมานิตย์ หยูมาก

นายพิสิฎฐ์ ศรีหัตถรรม

นายเฉลียว เงาะหวาน

นายชุมพล วงศ์คำจันทร์

นายอนุชิตร แท้สูงเนิน

นายบัณฑูร บุญชู

นายไพโรจน์ รัชฎาศรี

นายสมชาย คันโททอง

นายนพดล อาษา

นายบรรดาศักดิ์ ทองศรีอ้น

นาวาอากาศเอก รณกร ผ่องบุรุษ

พันจ่าอากาศเอก ศิริชัย ชาลี

นาวาโท พรพงษ์ อิทธโยภาสกุล

นาวาตรี สำราญ คชกูล

นายธนิต กิตติพันธ์พงศ์

นายชาตรี ศรีสุข

จ่าเอก นพดล คุ้มเพนียด

จ่าเอก วิศิษฎ์ โพธิ์เจริญ

นายภูธิอัต วิธนสุไกร

นายไพโรจน์ เพชรประสมกูล

นายเอกราช จันทร์กรุง

นายปณิธาน หงษ์ทอง

เรืออากาศโท ภาณุ ประดาไทย

นายธิติพงษ์ สุขดี

นายวริธ คำยวง

นายจักรพันธ์ เลิศตละวนิชา

นายอนุกูล เมฆสุทัศน์

นายราชวัตร แก้วปัญญา

นายนาราภัทร ปทุมาภา

นายสุรภิญโญ ปทุมาภา

นายเอกลักษณ์ สิงหเรศร์

นายอุดมศักดิ์ เตียวต๋อย

นายชิรกรณ์ สุรินทรทะ

ผู้ตัดสินยิมนาสติกศิลป์หญิง

นางสาว กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ

นางรัตนา ยอดหาญ

นางปทุมพร ศรีอิสาณ

นางสาวรำไพ ศูนย์จันทร์

นางสาวจันทนา อุปละ

นางสาวรักษณกัญญ์ คูณแสน

นางสาวกุลธรา กมลพันธ์

นางพะเยาว์ ธนัญญากร

นางเพ็ญพรรณ ขจรศิลป์

นางประภาสิริ เต็งเก

นางสาววนิชา ศรีตะปัญญะ

นางสาวจิตราภรณ์ รัตนแก้ว

นางสาวกัญญนัช ขันนาค

นางสาวชะรัตน์ เทพสิงห์

นางสาวจิราภรณ์ รัตนแก้ว

นางสาววาลิกา หาญณรงค์

นางจันทิรา รัตนะ

นางสาริณี ผ่องบุรุษ

จ่าอากาศตรีหญิง อาจารี แท่นทรัพย์

นางสาวสิรัญญา บุญเผือก

นางสาวภัณฑิรา อัสวะเมธียานนท์

นางสาวมณัญฌญา เซ็นกลาง

ผู้ตัดสินยิมนาสติกลีลา

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี

นางวันทนีย์ จินุพันธ์

นางอำไพพร ฉายศิริ

นางสาวจรุวรรณ เอื้อเฟื้อพันธ์

นางรุ่งเรือง มะลิ

นางสาวกัลยาณี ทองงาม

นางสาวสุภาพร พาลซ้าย

ว่าที่ รต.ญ.กาญจลักษณ์ ด้วงกิ๋ม

Mrs.Lisova Oleksandra

นางสาวอภิสมา พุ่มพวง

นางสาวนันท์นิชา เสนาชัย

นางสาวสุมาลี สุขขา

ผู้ตัดสินยิมนาสติก แอโรบิก

Ms.DESISLAVA VANDOVA B.

รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

นายธีระชัย ประเสริฐศรี

นางสุมัธยา เพ็ชรวงศ์

นายฆราวัฒน์ สืบไกรสร

นางสาวนันนิชา เสนาชัย

นางสาวสุมาลี สุขขา

นางสาวผกามาศ พัวพันธ์ศรี

นายอนุวัต เยาว์ขันธ์

นางสาว ทักสินันท์ แก้วทิพยเนตร

นางสาวสุวลี บัวแก้ว

นายธภัทร เอกอัครฒาลิน

นายณัฐพล อุ่นเสนีย์

นายณัฐวุฒิ พิมพา

นายญานวุฒิ ทวินันท์

นางสาวภัทรานิษฐ์ บุญมี

นายไพรัช ทศคำไชย

นายทวีศักดิ์ ไวเขตการ

นางพรทิพย์ สัมภวมานะ

ปฎิทินกิจกรรม

no event

แกลเลอรี

ผู้สนับสนุน