คณะกรรมการบริหาร

Logo-Gym-Gold-(1)

คณะกรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย

ประจำปี 2558 – 2562

นายก(2)

นาวาตรี ศรายุทธ  พัฒนศักดิ์ นายกสมาคม

 อุปนายกคนที่ 1

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา - ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และอุปนายก คนที่ 1

พลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา

อุปนายกคนที่ 2

อุป-2
ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี 

อุปนายกคนที่ 3

อุป 3(3)

นายศักดิ์สิทธิ์   สุวรรณษา

 อุปนายกคนที่ 4

ผศ

ผศ.มานิตย์  หยูมาก

กรรมการและเลขาธิการฯ

S__71237798

นาวาเอก วัลลภ ชื่นเจริญสุข

กรรมการและปฏิคม

_เปี้ยก-e1465526763856

นางจารุพรรณ  คุณพันธ์

 

กรรมการ (เทคนิคยิมนาสติกศิลป์หญิง)

กรรมการ7

นางสาวกนกรัตน์  ตันติกรพรรณ 

กรรมการ (เทคนิคยิมนาสติกศิลป์หญิง)

กรรมการ6

ผศ.ดร.รัตนา  ยอดหาญ

กรรมการ (วิชาการ)

พี่อู๋

ดร.เพ็ญพรรณ  พิทักษ์สงคราม

กรรมการ (วิชาการ)

อ_อนุชิตร

ผศ.ดร.อนุชิตร  แท้สูงเนิน

กรรมการ (เทคนิคยิมนาสติกลีลา)

อ_วันทนีย์

นางวันทนีย์  จินุพันธุ์

กรรมการ (เทคนิคยิมนาสติกลีลา)

Pic

นางอำไพพร  ฉายศิริ

 กรรมการ (เทคนิคยิมนาสติกลีลา / แอโรบิก)

Pic

นางสาวนันท์นิชา  เสนาชัย

 กรรมการ (ประชาสัมพันธ์)

JOE_7470

ายวีระพงษ์  บริสุทธิ์สุขกมล

 กรรมการ (พัฒนายิมนาสติกพื้นฐาน)

รูป ผตส ศิลป์ ชาย_๑๙๐๗๑๐_0025

ดร.ธิติพงษ์  สุขดี

 กรรมการและนายทะเบียน (เทคนิคยิมนาสติกแอโรบิก)

จืด

 ว่าที่ร้อยตรี เอกชัย  นุชลำยอง

กรรมการและเหรัญญิก

เหรัญญิก

เรือโทสัมพันธ์  มุสิกานนท์ 


 

 

ปฎิทินกิจกรรม

no event

แกลเลอรี

ผู้สนับสนุน