Select your Top Menu from wp menus
Breaking News

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

15 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี อุปนายกสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้การอบรม ” คุณธรรม จริยธรรม ของผู้ฝึกสอนที่ดี ” ในการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกศิลป์ระดับพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ เป็นวิทยากรเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬายิมนาสติก ในการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ขั้นพื้นฐาน

ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ เป็นวิทยากรเรื่องประโยชน์ คุณค่า และการป้องกันการบาดเจ็บของกีฬายิมนาสติก ในการอบรมผู้ฝึกสอนยิมนาสติกศิลป์ขั้นพื้นฐาน

ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี เป็นวิทยากรให้การอบรม “การฝึกพื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย ”

16 กันยายน 2563 ดร.กุสุมาลย์ ประเสริฐศรี เป็นวิทยากรให้การอบรม “การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเรื่องความอ่อนตัว ”

ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์เป็นวิทยากรให้การอบรมเรื่อง” การอบอุ่นร่างกายโดยใช้เกม”

16 กันยายน 2563 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ นาวาโทพรพงษ์ อิทธโยภาสกุล เป็นวิทยากรให้การอบรม “การฝึกทักษะยิมนาสติก”

17 กันยายน 2563 ผศ.ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ เป็นวิทยากรให้การอบรม “การนำทักษะยิมนาสติกไปใช้ในการเล่นเกม”

นาวาโทพรพงษ์ อิทธโยภาสกุล เป็นวิทยากรให้การอบรม “การฝึกทักษะบนโต๊ะกระโดด”

อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ เป็นวิทยากรให้การอบรม “การฝึกทักษะบนคานทรงตัว”

17 กันยายน 2563 “การออกแบบการฝึกทักษะยิมนาสติก”

18 กันยายน 2563 อ.กนกรัตน์ ตันติกรพรรณ ผศ. ดร.รำไพ ศูนย์จันทร์ นาวาโทพรพงษ์ อิทธโยภาสกุล เป็นผู้ประเมิน “การออกแบบการฝึกทักษะยิมนาสติก”

Related posts